menu

Wdrożenie wyników badań B+R – wprowadzenie do produkcji książek o zwiększonej otwieralności i wytrzymałości

Projekt: Wdrożenie wyników badań B+R – wprowadzenie do produkcji książek o zwiększonej otwieralności i wytrzymałości

Cel: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Toruńskich Zakładów Graficznych „Zapolex” Sp. z o. o. poprzez produkcje książki o zwiększonej otwieralności i wytrzymałości.

Wartość projektu: 13 388 000,00 zł

Kwota Dofinansowania z UE: 6 000 000,00 zł

Technologia produkcji książek o zwiększonej otwieralności i wytrzymałości.

OPIS PROJEKTU

Wnioskodawca będzie realizował projekt w swojej dotychczasowej siedzibie. Zakres dotychczasowej działalności nie ulegnie zmianie. Wnioskodawca w ramach realizacji projektu wdroży technologię, opracowaną na postawie posiadanych przez siebie wyników prac B+R, które staną się podstawą do stworzenia innowacyjnej linii technologicznej. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione dwie usługi doradcze - "Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru jakości w produkcji książek"

"Opracowanie kryteriów oceny jakości książek dla potrzeb automatycznego nadzoru jakości produkcji książek" oraz jedna wartość niematerialna i prawna - "Oprogramowanie systemu automatycznego nadzoru jakości produkcji książek (Automatyczny pomiar parametrów jakościowych)". W ramach realizacji projektu planowane jest zakupienie środków trwałych - "Linii do oprawy miękkiej" oraz oprzyrządowania systemu automatycznego nadzoru jakości produkcji książek (czujniki, sterowniki). Projekt będzie realizowany do 1.02.2016 do 31.07.2017 roku - będzie trwał łącznie 15 miesięcy. Czas trwania projektu jest warunkowany koniecznością oczekiwania na linię produkcyjną, która będzie modyfikowana na potrzeby Wnioskodawcy.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca dokona zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych. Projekt będzie podzielony na dwa zadania realizowane równocześnie.

Zadanie 1 Zakup i montaż linii technologicznej do produkcji książek o wysokiej otwieralności oraz

wytrzymałości. W ramach tego zadania planowane jest zamówienie (po uprzednim wyborze dostawcy), zakupienie elementów linii produkcyjnej w konfiguracji opracowanej przez Wnioskodawcę oraz jej montaż w miejscu realizacji projektu . W ramach zadania wykonane będą niezbędne roboty montażowe - konieczne do przyłączenia maszyny – przyłącza wodne i powietrzne.

Zadanie 2 Optymalizacja produkcji poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wnioskowania opartego o monitoring parametrów kluczowych dla procesu oprawiania książek obejmuje zakup dwóch usług doradczych (wdrożenie systemu automatycznego nadzoru jakości w produkcji książek (istniejących i instalowanych), opracowanie kryteriów oceny jakości książek dla potrzeb automatycznego nadzoru jakości produkcji książek) zakup wartości niematerialnych i prawnych (Oprogramowanie systemu automatycznego nadzoru jakości produkcji książek ) oraz zakup środków trwałych (Oprzyrządowanie systemu automatycznego nadzoru jakości produkcji książek).

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży do produkcji i sprzedaży znacząco ulepszony produkt o niespotykanych dotychczas cechach (w stosunku do dotychczas produkowanych) niedostępny na rynku nie tylko polskim ale również europejskim.

CEL PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o. na rynku krajowym i europejskim poprzez wprowadzenie na rynek znaczącej innowacji - książki o zwiększonej wytrzymałości i otwieralności o parametrach niewystępujących dotychczas w Polsce. W ramach realizacji projektu, wdrożenia linii technologicznej do produkcji ulepszonego produktu, zakłada się wdrożenie posiadanych przez przedsiębiorstwo prac B+R. Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy na zwiększenie oferty produktowej oraz odpowiedź na potrzeby i oczekiwania klientów. Pozwoli to na uzyskanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy - zwiększenie znaczenia innowacji w działalności Wnioskodawcy. W ramach Projektu nastąpi komercjalizacja wyników badań, a wykorzystana wiedza zostanie zastosowana w praktyce gospodarczej przyczyniając się do rozszerzenia oferty Wnioskodawcy i zaspokojenia potrzeb odbiorców. Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie do produkcji i włączenie do oferty książki o zwiększonej otwieralności i wytrzymałości. Inwestycja wpisuje się i realizuje cele tematyczne POIR 3.Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Cele zostaną osiągnięte dzięki pracom B+R, które są w posiadaniu Wnioskodawcy, których wyniki po wdrożeniu dadzą Wnioskodawcy możliwość zwiększenia swojej innowacyjności i konkurencyjności na polskim rynku oraz wzrost innowacyjności odbiorców produktu. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe osi 3 POIR - zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw, zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej, zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Wnioskodawca stworzy bowiem Produkt na bazie

przeprowadzonych prac B+R, więc dokona ich komercjalizacji.Projekt jest zgodny z celami działania 3.2 - dotyczy wdrożenia

wyników prac B+R (własnych lub zakupionych) w przedsiębiorstwie i prowadzi do wprowadzenie na rynek innowacji

produktowej w postaci nowego produktu. Projekt wpisuje się również wprost w cele poddziałania 3.2.2. ponieważ dotyczy

wdrożenia innowacji technologicznej, w postaci opracowanego przez Wnioskodawcę autorskiego procesu produkcyjnego.

Umożliwia on wytwarzanie znacząco ulepszonego, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktu w postaci książki o zwiększonej otwieralności i wytrzymałości

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII

Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii posiadanej przez Wnioskodawcę - co jest ostatecznym celem Projektu.

Wdrożenie nowej technologii będzie polegać na zakupie i uruchomieniu linii produkcyjnej, w której będą wykonane modyfikacje, zlecone przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca w ramach projektu zakupi linię produkcyjną do oprawy miękkiej.

Do uruchomienia linii konieczne będą prace montażowe - stworzenie przyłącza elektrycznego i przyłącza powietrza.

Modyfikacja zostanie wprowadzona przez dostawcę urządzenia w celu dostosowania go do wymagań technologii klejenia Two-Shot. Będzie ona polegała na instalacji dwóch modułów oklejarki – pierwszy dostosowany do wymagań kleju dyspersyjnego, drugi (połączony z urządzeniem do topienia kleju) będzie nakładał klej hotmelt. Pomiędzy nimi będzie znajdować się tunel suszący do kleju dyspersyjnego tak, aby spoina była już trwała w momencie wejścia wkładu do drugiej oklejarki. Problem badawczy oraz proces zbadano w pracach B+R, które są w posiadaniu Wnioskodawcy - zostały zakupione wraz z prawami własności, przed realizacją Projektu. Wnioskodawca ponadto w projekcie będzie wdrażał zaawansowany system informatyczny (wraz z oprzyrządowaniem - czujnikami, okablowaniem), który pozwoli na stałe monitorowanie parametrów produkcji, optymalizację procesu produkcyjnego, oraz monitorowanie parametrów około produkcyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Wnioskodawca będzie nowoczesnym partnerem, stosującym najwyższe światowe, niespotykane dotychczas w Polsce standardy. Przy rosnącej świadomości kontrahentów, dotyczących istoty innowacji w realizacji zleceń i zamówień, będzie miało to znaczenie i wpłynie znacząco na przewagę konkurencyjną firmy.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnego produktu - książki o zwiększonej otwieralności i wytrzymałości.

Możliwości realizacji skomplikowanych opraw klejonych zamiast szytych otwierają rynek dla produktów o nowej charakterystyce, których dotąd nie oferowano z uwagi na brak praktycznych i efektywnych kosztowo metod ich wykonania. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca wdroży znacznie ulepszony produkt (na maszynie zmodyfikowanej specjalnie na jego potrzeby ) ale też zastosuje zaawansowane rozwiązania informatyczne – co będzie sygnałem dla innych producentów, by zainteresować się dalszą optymalizację i ekologizacją produkcji. Będzie to miało pozytywny wpływ na branżę, która poszukuje nowych, ulepszonych produktów, a jednocześnie nie chce ponosić zwiększonych kosztów. Możliwość wykonania książek o dobrej otwieralności w praktyce otworzy także rynek dla nowej grupy książek prestiżowych (wydawnictwa okolicznościowe, albumy), ale również popularnych (podręczniki, poradniki, instrukcje itp.) dzięki optymalizacji kosztów produkcji.

REZULTATY PROJEKTU

W ramach realizacji projektu powstanie nowy produkt, znacząco ulepszony w stosunku do istniejących na polskim rynku - książka o niespotykanej dotąd wytrzymałości i otwieralności wyprodukowana dzięki zastosowaniu specjalnego łączenia

różnymi rodzajami klejów. Wnioskodawca w ramach realizacji projektu planuje wdrożyć produkt do swojej oferty i oferować go na rynku polskim, jak i zagranicznym (unia europejska). W ramach realizacji projektu zostanie wdrożona ekoinnowacja - spadek odpadowości. W ramach realizacji projektu planowane jest stworzenie trzech nowych etatów, co pozwoli na

efektywniejsze promowanie nowych produktów i zdobywanie nowych rynków.