menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Toruńskich Zakładów Graficznych Zapolex Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu

 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie zarówno do danych osobowych przekazanych nam poprzez stronę internetową www.zapolex.pl, jak również danych osobowych pozyskanych przez nas w toku bieżącej działalności gospodarczej, przy czym do

 

 1. danych osobowych zbieranych w toku procesów rekrutacyjnych bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się w załączniku poniżej.
 2. danych osobowych pracowników i współpracowników, bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych zawiera klauzula informacyjna, która jest wręczana pracownikom lub współpracownikom przed rozpoczęciem współpracy.

 

Wskazane wyżej klauzule informują w sposób wyczerpujący o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych w celach, do jakiego zostały sporządzone, a niniejsza polityka prywatności nie ma względem niech charakteru uzupełniającego lub interpretacyjnego.

 

Wiedz, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

Jakkolwiek  możesz przeglądać naszą stronę internetową  bez podawania swoich danych osobowych, to musisz wiedzieć że, gdy podajesz nam informację o sobie za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub wysyłasz do nas wiadomość e-mail, to podajesz nam swoje dane osobowe, a my mamy obowiązek je chronić. To samo dzieje się, gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę na spotkaniu lub kontaktujesz się z nami telefonicznie.

 

Przypominamy, że od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Nasza polityka prywatności jest zgodna z RODO.

 

W tej polityce stosujemy sformułowania:

 

My, czyli Administrator - Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Ty, czyli - osoba fizyczna której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w tej informacji.

Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest Toruńskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Generała Sowińskiego 2/4, 87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037458, NIP: 8791981227, REGON: 870580021, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.501.000,00 zł, opłacony w całości  „Administrator” lub „TZG Zapolex”).

 

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do nas na adres: ul. Generała Sowińskiego 2/4, 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej marketing@zapolex.pl

 

Skąd mamy twoje dane?


Otrzymujemy je od:

 1. Ciebie, np. w związku z wysłaniem nam zapytania przez stronę www.zapolex.pl, podaniem nam danych osobowych w trakcie kontaktu mailowego lub telefonicznego, lub gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę;
 2. Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, w sytuacji gdy jest to związane z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych lub zawodowych;

 

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?


Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego prowadzonego przez nas lub podmioty  trzecie (do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przesłane przez Ciebie poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie internetowej www.zapolex.pl (przez okres roku od dnia wprowadzenia danych do formularza lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 3. udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych z  przedstawieniem i omówieniem oferty, którą wyraziłeś zainteresowanie (przez okres roku od dnia skontaktowania się z nami lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 4. kontaktowania się z Tobą w bieżących sprawach związanych ze współpracą gospodarczą, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą, lub podmiotem, który reprezentujesz, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą telefoniczną lub mailową (przez okres trwania współpracy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 5. rozliczania umów handlowych;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, co dotyczy zarówno osób, mienia jak i informacji poufnych, poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego (przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub podjęliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. W takiej sytuacji nagrania z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez nas do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
 7. podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umowy z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem;
 8. przeprowadzania audytów na nasze potrzeby (przez czas trwania czynności audytowych lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń); na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności prowadzenia działań marketingowych, utrzymywania kontaktu z naszymi kontrahentami w bieżących sprawach związanych z naszą działalnością, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu, a także podejmowania obrony naszych interesów majątkowych i  niemajątkowych przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej;
 9. zawarcia i realizacji umowy z Tobą, lub z podmiotem który reprezentujesz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez czas przygotowania i trwania umowy, a  także przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 10. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 11. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,
 12. przeprowadzania audytów sprawozdań finansowych tj. do wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas trwania tych obowiązków, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 13. prowadzenia działań marketingowych innych niż w lit. a powyżej,  na podstawie i  w  zakresie udzielonej nam skutecznie zgody do czasu wycofania tej zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 14. rejestrowania Cię do udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez TZG Zapolex, umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie lub wydarzeniu, w tym przesyłania Ci o nich informacji na podstawie i w zakresie udzielonej nam skutecznie zgody przez okres 2 lat od wyrażenia zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wskazujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej   wycofaniem.


Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Rodzaje danych są różne, ale nie zbieramy żadnych danych, które nie są nam niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.  Możemy wyróżnić tutaj:

dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, NIP, adres e-mail;

 • zbierane są bezpośrednio od Ciebie przez naszą stronę www.zapolex.pl, kontakt mailowy, telefoniczny, lub bezpośredni a także przez wręczenie nam wizytówki;
 • zbierane są od Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz;

 

dane dotyczące Twoich preferencji oraz zainteresowania ofertą, takie jak np. oprawa książki, wolumen, gramatura papieru:

 • zbierane są bezpośrednio od Ciebie przez naszą stronę www.zapolex.pl, kontakt mailowy, telefoniczny, lub bezpośredni, a także przez wypełnienie formularzy kontaktowych itp.;

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przez nas udostępniane:

 1. upoważnionym organom i służbom na podstawie przepisów prawa;
 2. naszym upoważnionym pracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki pracownicze lub zawodowe;
 3. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty dostarczające i administrujące systemami IT, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym;

 

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?


Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?


Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak zawarcie i realizacja umowy będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją osobną zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Jakie masz uprawnienia?


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami.
Twoje prawa to:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przypominamy, że cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  t

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?


Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji


Polityka plików cookies znajduje się pod poniższym linkiem.

https://www.zapolex.pl/313/polityka-cookies

Informacje o zmianach


Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 11 września 2018 r. Jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian, zaczną one obowiązywać dopiero po 14 dniach, od dnia opublikowania nowej wersji polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

 

pdfTZG_Zapolex_Obowiązek_informacyjny_do_rekrutacj