menu

Specyfikacja jakościowa

Specyfikacja jakościowa

 

 

Wersja I -05.04.2018

 

  1. Wymagania dotyczące druku.

Wymagania określają, jakie wartości kolorymetryczne powinny mieć pola jednorodne CMYK w zależności od rodzaju zadrukowanego podłoża (oczywiście przy założeniu, że kolorystyka podłoża również mieści się w wartościach określonych w normie).

               Specyfikacja dotyczy odbitek próbnych i nakładowych w maszynach arkuszowych oraz w maszynach

               zwojowych z suszeniem termicznym (heatsetowych), z formami drukowymi wykonanymi w technologii CTP.

 

Jako wzorzec koloru dla arkuszy zadrukowanych należy stosować wartości Lab zgodnie z normą ISO 12647-2
 

Gęstości optyczne procesu drukowania dobierane są tak , aby na papierze z danej grupy i na danych farbach uzyskać wartości Lab pól pełnych CMYK odpowiadające wartościom Lab barw pierwszorzędnych uzyskanych ze standardowych profili ECI.

 

Papiery powlekane

 

L

a

b

Black

16

0

0

Cyan

54

-36

-49

Magenta

46

72

-5

Yellow

88

-6

90

 

Papiery niepowlekane

 

L

a

b

Black

31

1

1

Cyan

58

-25

-43

Magenta

54

58

-2

Yellow

86

-4

75

 

Tolerancja dla kolorów pierwszorzędowych dE<=5.

Tolerancja kolorów pomiędzy odbitkami nakładowymi dE<=3.

Normy dotyczą sytuacji kiedy druk odbywa się bez wzorca kolorystycznego.

dE średnia <3

dE max <5

dE pierwszorzędowe <5

Zgodnie z ISO dE :

Ograniczeniem w druku farbami specjalnymi jest ilość kolorów w jednym projekcie. Zakłada się, że w jednym projekcie można wydrukować do 8 kolorów (włącznie z cmykiem).

Do oceny druku farbami specjalnymi nie mają zastosowania parametry podane wyżej.

 

Kolory PANTON, metaliczne oraz fluoroscencyjne ze względu na brak możliwości densytometrycznych kontrolujemy poprzez wizualną ocenę do próbki dostarczonej przez producenta farby. Muszą się one mieścić pomiędzy próbką (-) a próbką (+) . Za kolor 100% uznawany jest ten z aktualnego wzornika Pantone.

 

Istnieje możliwość rastrowania kolorów specjalnych. (możliwość tworzenia przejść gradientowych.)

Uwaga!

Mogą to być tylko przejścia pomiędzy jaśniejszym, a ciemniejszym odcieniem tego samego koloru Pantone. Przejście pomiędzy dwoma różnymi kolorami nie gwarantują jednoznacznego efektu, dlatego taką technologię należy stosować po wcześniejszym wykonaniu próby .

 

        1.1 Ocena wizualna

W przypadku druku na podstawie chromalinów, matchprintów lub proofów lub innych wzorców kolory na składce powinnywizualnie odpowiadać kolorom wzorców. Ocena następuje przy świetle znormalizowanym D50.

Za niedopuszczalną wadę uważa się kolorystykę odbiegająca w sposób zauważalny od wzorca uwzględniając w ewentualnym odstępstwiespecyfikę druku offsetowego, jakość papieru, charakterystyki proofa oraz inne czynniki wpływające na kolorystykę odbitki.

 

      1.2 Pasowanie

Dopuszczalne jest pasowanie w tolerancji 1,5 linii rastra (przy 175 lpi będzie to 0,22 mm)- Pasowanie kolorów nie powinno przekraczać 0,22 mm

 

  1. Wady druku wnętrza oraz okładek

Mora, Murzenie, dublowanie, kreski, plamy, zatonowania nie mogą obniżyć funkcjonalności obrazu – Za nieprawidłowe uznaje się wady odbitek jeżeli nie jest możliwe poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Jako błędy drukarskie należy traktować:
A) Wady obciągu gumowego
B) Wady formy drukowej
C) Zanieczyszczenia na obciągu gumowym lub formie drukowej
D) Zaplamienia i innego rodzaju brudy
E) Błędy spowodowane wadami papieru

F) Uszkodzenia mechaniczne
F) Plamki podczas naświetlania form drukowych

Za wady dopuszczalne, uważa się wady które nie obniżyły funkcjonalności obrazu.  W wartościach liczbowych przyjmujemy: dla okładki wady do  2mm lub 2 mm^2, dla wnętrza max. 5mm

  1. 4 Tolerancja pasowania

Tolerancja pasowania rysunku i warstwy lakieru w przypadku lakieru wybiórczego wynosi 1 mm.

 

  1. Wymagania dotyczące obróbki introligatorskiej

 

     2. 1 Przesunięcia wymiarowe

Podczas obróbki introligatorskiej z powodu niedokładności złamów lub cięcia występują przesunięcia obrazu na stronie. Wartości podane w tabelce sumujemy , tak żeby tolerancje podane w tabelce były w finalnym egzemplarzu.

 

Przesunięciate nie powinny przekraczać następujących założeń

 

Dopuszczalne

Docelowe

Niedopuszczalne

+/- 2,5 mm na stronach wewnętrznych

+/- 1,5 mm na stronach wewnętrznych

Powyżej +/- 2,5 mm na stronach wewnętrznych

+/- 2 mm na okładce

+/- 1,5 mm na okładce

Powyżej +/- 2 mm na okładce

 

       2. 2 Format oprawy

Wymiary format rozumiane są jako fizyczne wymiary produktu wysokość oraz szerokość podane w milimetrach.

Wymiary formatu oprawy nie powinny przekraczać 1,0 mm w stosunku do danych założonych w zleceniu technologicznym.

W przypadku druku Headsetowego – nie powinny przekraczać 1,5 mm – dla wszystkich wymiarów publikacji (na wysokości oraz szerokości)

Dotyczy to wymiarów na wysokości oprawy (od stopy do głowy oprawy) oraz szerokości (od grzbiet do frontu)

Prostokątność. Przycięte, prostopadłe krawędzie produktu powinny tworzyć kąt 90 stopni.

Odchylenie mierzone w odniesieniu do grzbietu nie może przekraczać 1mm na odcinku 100m.

 

2. 3 Szycie drutem

Zszywki do oprawy zeszytowej powinny być umieszczone na ¼ wysokości grzbietu, mierząc od górnej i dolnej krawędzi książki.

Przesuniecie w pionie nie powinno przekraczać 5 mm.

Przesunięcie w poziomie nie powinno przekraczać +/- 1 mm

 

Podczas szycia drutem niedopuszczalne są następujące wady:

- przecinanie papieru przez zszywki

- kartki nie mogą wypadać z oprawionego bloku

- zszywki nie mogą zachodzić na siebie

Wytrzymałość uznaje się za wystarczającą jeśli dwie środkowe kartki są w stanie utrzymać ciężar egzemplarza przy potrząsaniu z umiarkowaną siła.

Parametry formatu oprawy obowiązują takie jak w pkt. 2.3

 

          2. 4 Umiejscowienie okładki

We wszystkich rodzajach oprawy (broszura, zeszyt, twarda) okładka powinna być wyśrodkowana na grzbiecie i nie powinna przesuwać się na przód lub tył względem środka książki

Dopuszczalne jest maksymalne przesunięcie pomiędzy okładką a wkłademw pionie w granicach do

+/- 2,5 mm.

 

 

 

 

      2.5 Wytrzymałość oprawy klejonej klejem PUR oraz Hotmelt.

Ocenę trwałości oprawy wykonujemy na zasadzie kontroli oporu przy wyrywaniu ręcznym kartek. Z bloku wybieramy pojedyncze strony.

Wyrywana kartka powinna stawia duży opór przy próbie wydarcia.

Wytrzymałość na Pulltesterze od 4,5 N/cm dla kleju Hot Melt

od 5.5 N/cm dla kleju PUR

Niedopuszczalna jest sytuacja kiedy kartka wypada pod ciężarem własnym całej oprawy.

Wyrywane kartki nie powinny być wyrywane w bezpośredniej bliskości.

Najlepiej gdy są to kartki z środka egzemplarza, kolejne mniej więcej w ¼ od początku i od końca objętości. Pierwsza i ostatnia strona nie może być brana do próby z powodu bocznego klejenia.

 

          2. 6 Klejenie grzbietowe

Grubość filmu klejowego powinna 0,7 mm do 1,2 mm w zależności od typu papieru, rodzaju kleju oraz grubości broszury.

Grubość warstwy kleju powinna mieć jednakowa grubość na całej długości bloku oraz powinna być wolna od dziur.

 

          2. 7 Klejenie boczne

Szerokość klejenia bocznego dla oprawy klejonej powinna wynosić8 mm

Szerokość klejenia bocznego dla oprawy złożonej szytej nićmi (wyklejka) powinna wynosić ok. 4 mm

Klejenie boczne powinno wiązać na całej wysokości oprawy. Niedopuszczalne jest odpadanie okładki od pierwszego arkusza na klejeniu bocznym.

 

         2. 8 Szycie nićmi.

Szycie nićmi powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby końcówki nici nie były widoczne po wykonaniu oprawy końcowej. Linia szycia powinna być umieszczona równomiernie na całej wysokości grzbietu książki, a krańce ściegu nie powinny się kończyć bliżej niż 10 mm od linii krojenia.

 

         2. 9 Wykonanie rowka w oprawie twardej.

W miejscu wykonania rowka folia powinna być związana z podłożem.

Wpalenie powinno by wykonane w trwały sposób.

 

2.10.Wady mechaniczne

Wzorcowy produkt nie powinien posiadać widocznych wad mechanicznych.

Dopuszcza się drobne wady mechaniczne które nie ograniczają funkcjonalności produktu.

Są to naddarcia, pęknięcia,zadziory, nie ograniczające funkcjonalności produktu z zastrzeżeniem - 2 mm dla okładki oraz 5 mm dla środka publikacji.

W przypadku okładek dopuszczalne wady nie mogą przekroczyć 2 mm przy jednoczesnym wystąpieniu jednej wady.

W przypadku wnętrza egzemplarza dopuszcza się w/w wady w wysokości max. 5 mm.

 

  1. Kryteria akceptacji dostawy.

Dostawę uważa się za zgodną ze zleceniem jeżeli przynajmniej 95 % produktu posiada parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji dopuszczalnym przez niniejszą Specyfikację Jakościową.

Do określenia poziomu zgodnościproduktu z wymaganiami zastosowanie ma polska norma

PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1: schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowalnej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią.