menu

ISO 14001:2015

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015


Polityka Środowiskowa

Dążeniem Zapolex Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie organizacji w celu uzyskania i utrzymania najwyższej jakości oferowanych usług przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najmniejszego wpływu na środowisko w zakresie usług poligraficznych (przygotowanie, druk i oprawa). 

Bieżącą działalność gospodarczą oraz nowe inwestycje i przedsięwzięcia realizujemy w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawa. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zachowujemy równowagę przyrodniczą oraz dbamy o walory estetyczne środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby społeczeństwa. Tam, gdzie jest to konieczne, ustanawiamy i przestrzegamy wewnętrznych norm i uregulowań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizację zasad ochrony środowiska wspomaga przestrzeganie odpowiednich procedur wyznaczonych normą ISO 14001:2015.

 

Zasada zapobiegania

W trosce o środowisko stosujemy odpowiednie technologie, procedury i procesy postępowania oraz bieżącą kontrolę zapewniające optymalny poziom zużycia surowców naturalnych, emisji substancji i energii do środowiska, stanu powierzchni ziemi i wód. Chronimy naszych pracowników i społeczność, wśród której działamy poprzez stosowanie bezpiecznych technologii i procedur operacyjnych, profilaktykę i przygotowanie na ewentualne awarie.

 

Zasada informowania

Strony i osoby zainteresowane, w tym pracowników naszych i dostawców usług i podwykonawców współpracujących oraz kontrahentów handlowych informujemy o zobowiązaniach wynikających z wdrożonego w Zapolex Sp. z o.o.  systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Zachęcamy ich do aktywności w działaniach związanych z ochroną środowiska.

 

Zasada ciągłego doskonalenia

Podejmujemy kolejne zadania zmierzające do zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko między innymi poprzez: ograniczenie zużycia surowców naturalnych, emisji szkodliwych substancji i energii, ryzyka zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi oraz zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów. Pozytywne oddziaływania środowiskowe staramy się rozszerzać poprzez podejmowanie kolejnych zadań. Wszyscy pracownicy Zapolex Sp. z o.o. zaangażowani są w realizację niniejszej polityki środowiskowej. Polityka środowiskowa jest dostępna wszystkim zainteresowanym.  Jest ona także wyznacznikiem określania celów jakości środowiskowych.

Niniejsza Polityka jakości jest zakomunikowana wszystkim pracownikom Zapolex Sp. z o.o. i podlega bieżącym przeglądom oraz aktualizacji.